PROBLEM SOLVING

KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH

Nếu chỉ có 30 phút để giải quyết vấn đề thì tôi sẽ dành 25 phút để tìm hiểu về nó, 4 phút để nghĩ giải pháp và 1 phút để giải quyết nó.

Agape Training & Consulting
Trân trọng
***********
Hotline: 0937113387
Email: Do.le@agape.edu.vn

Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng và trong nhà