HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG TỪ ĐIỂN NĂNG LỰC

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG TỪ ĐIỂN NĂNG LỰC

MỤC TIÊU
– Biết các phương pháp xây dựng từ điển năng lực ?
– Biết các bước xây dựng từ điển năng lực .
– Có những ý tưởng làm mới quá trình quản trị nguồn nhân lực.

Từ điển năng lực là bộ công cụ dùng để:
1. Theo dõi các năng lực hiện có của công ty.
2. Biết các vị trí cụ thể cần năng lực phẩm chất, kiến thức gì.
3. Đánh giá và theo dõi năng lực của nhân viên.
4. Đánh giá phỏng vấn và tuyển dụng
5. Đào tạo và phát triển nhân viên.

 

Xem thêm tài liệu tại đây

XÂY DỰNG TỪ ĐIỂN NĂNG LỰC