BỐN YẾU TỐ VỀ ĐỘNG LỰC

BỐN YẾU TỐ VỀ ĐỘNG LỰC

Có bốn yếu tố tồn tại trong mọi tổ chức và xác định mức độ động lực của đội ngũ nhân viên, dù là tích cực hay tiêu cực. May mắn thay, mỗi thành phần này có thể được thay đổi một cách tích cực – thường là khi một lãnh đạo mới thay thế một lãnh đạo có phong cách quản lý không còn hiệu quả trong việc phát huy năng lực tối đa ở mỗi người.
Các điểm cơ bản về động lực
Hãy bắt đầu với bốn yếu tố là những điểm cơ bản của việc thúc đẩy bất cứ ai trong bất kỳ tổ chức nào.
Bốn yếu tố đó là:
• Phong cách lãnh đạo,
• Hệ thống khen thưởng,
• Môi trường tổ chức
• Cấu trúc công việc.

Tải tài liệu tham khảo

BỐN YẾU TỐ VỀ ĐỘNG LỰC