HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC

Khung năng lực có ba thành phần:
– Nhóm năng lực chung/năng lực cốt lõi: Năng lực cần thiết cho tất cả các vị trí.
– Nhóm năng lực chuyên môn: Là những năng lực thuộc lĩnh vực chuyên môn, mang tính đặc thù cho vị trí công việc hoặc bộ phận mà cá nhân cần có để có thể đảm nhận vị trí công việc đó.
– Nhóm năng lực quản lý: Là các yêu cầu đối với các công việc có tính chất quản lý bao gồm hoạch địch, tổ chức, điều phối nguồn lực (ngân sách, con người…) và thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá công việc.

Mỗi giá trị và năng lực có một định nghĩa ngắn gọn và một tập hợp các giá trị tích cực các chỉ số thể hiện cách chúng được đo lường.

Xem Tài liệu xây dựng Khung Năng Lực tại đây